FSCP là gì? Nghĩa của từ fscp

FSCP là gì?

FSCP“Financial Services Consumer Panel” trong tiếng Anh.

FSCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FSCP“Financial Services Consumer Panel”.

Financial Services Consumer Panel: Ban tiêu dùng dịch vụ tài chính.

Giải thích ý nghĩa của FSCP

FSCP có nghĩa “Financial Services Consumer Panel”, dịch sang tiếng Việt là “Ban tiêu dùng dịch vụ tài chính”.