FSL là gì? Nghĩa của từ fsl

FSL là gì?

FSL“French Sign Language” trong tiếng Anh.

FSL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FSL“French Sign Language”.

French Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Pháp.

Một số kiểu FSL viết tắt khác:

Function-spacer-lipid construct: Cấu trúc chức năng-đệm-lipid.

Filipino Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Philippines.

Fox Sports Live.
Tên kênh truyền hình tin tức thể thao của Mỹ.

Fast Simplex Link: Liên kết Simplex nhanh.
Thuật ngữ liên quan đến phần cứng máy tính.

Giải thích ý nghĩa của FSL

FSL có nghĩa “French Sign Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ ký hiệu Pháp”.