FTSS là gì? Nghĩa của từ ftss

FTSS là gì?

FTSS“First Technology Safety Systems” trong tiếng Anh.

FTSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FTSS“First Technology Safety Systems”.

First Technology Safety Systems: Hệ thống an toàn công nghệ đầu tiên.

Một số kiểu FTSS viết tắt khác:

Federal Track Safety Standards: Tiêu chuẩn an toàn theo dõi liên bang.

Giải thích ý nghĩa của FTSS

FTSS có nghĩa “First Technology Safety Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống an toàn công nghệ đầu tiên”.