FWM là gì? Nghĩa của từ fwm

FWM là gì?

FWM“Four-Wave Mixing” trong tiếng Anh.

FWM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FWM“Four-Wave Mixing”.

Four-Wave Mixing: Trộn bốn sóng.

Giải thích ý nghĩa của FWM

FWM có nghĩa “Four-Wave Mixing”, dịch sang tiếng Việt là “Trộn bốn sóng”.