FYE là gì? Nghĩa của từ fye

FYE là gì?

FYE“Fiscal Year End” trong tiếng Anh.

FYE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FYE“Fiscal Year End”.

Fiscal Year End: Tài chính cuối năm.

Một số kiểu FYE viết tắt khác:

First Year Experience: Trải nghiệm năm đầu tiên.

For Your Entertainment: Dành cho việc giải trí của bạn.

Financial Year Ending: Kết thúc năm tài chính.

Full Year Equivalent: Tương đương cả năm.

Giải thích ý nghĩa của FYE

FYE có nghĩa “Fiscal Year End”, dịch sang tiếng Việt là “Tài chính cuối năm”.