FYP là gì? Nghĩa của từ fyp

FYP là gì?

FYP“First Year Premium” trong tiếng Anh.

FYP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FYP“First Year Premium”.

First Year Premium: Phí bảo hiểm năm đầu tiên.

Một số kiểu FYP viết tắt khác:

Final Year Project: Dự án năm cuối.

Foundation Year Program: Chương trình năm dự bị.

Five-Year Plan: Kế hoạch 5 năm.

Giải thích ý nghĩa của FYP

FYP có nghĩa “First Year Premium”, dịch sang tiếng Việt là “Phí bảo hiểm năm đầu tiên”.