G2K là gì? Nghĩa của từ g2k

G2K là gì?

G2K“Good To Know” trong tiếng Anh.

G2K là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng G2K“Good To Know”.

Good To Know: Thật tốt khi biết.

Giải thích ý nghĩa của G2K

G2K có nghĩa “Good To Know”, dịch sang tiếng Việt là “Thật tốt khi biết”.