GAIN là gì? Nghĩa của từ gain

GAIN là gì?

GAIN“Global Appraisal of Individual Needs” trong tiếng Anh.

GAIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GAIN“Global Appraisal of Individual Needs”.

Global Appraisal of Individual Needs: Đánh giá toàn cầu về nhu cầu cá nhân.

Một số kiểu GAIN viết tắt khác:

Global Alliance for Improved Nutrition: Liên minh toàn cầu về cải thiện dinh dưỡng.

GPCR-Autoproteolysis INducing.

Giải thích ý nghĩa của GAIN

GAIN có nghĩa “Global Appraisal of Individual Needs”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá toàn cầu về nhu cầu cá nhân”.