GBML là gì? Nghĩa của từ gbml

GBML là gì?

GBML“Good Bye My Love” trong tiếng Anh.

GBML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GBML“Good Bye My Love”.

Good Bye My Love: Tạm biệt tình yêu của tôi.

Một số kiểu GBML viết tắt khác:

Greater Beirut & Mount Lebanon: Greater Beirut và núi Lebanon.

Greater Boston Mathematics League: Liên đoàn Toán học Đại Boston.

Giải thích ý nghĩa của GBML

GBML có nghĩa “Good Bye My Love”, dịch sang tiếng Việt là “Tạm biệt tình yêu của tôi”.