GCNQSH là gì? Nghĩa của từ gcnqsh

GCNQSH là gì?

GCNQSH“Giấy chứng nhận quyền sở hữu” trong tiếng Việt.

GCNQSH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCNQSH“Giấy chứng nhận quyền sở hữu”.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Giải thích ý nghĩa của GCNQSH

GCNQSH có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sở hữu” trong tiếng Việt.