GCNSK là gì? Nghĩa của từ gcnsk

GCNSK là gì?

GCNSK“Giấy chứng nhận sức khỏe” trong tiếng Việt.

GCNSK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCNSK“Giấy chứng nhận sức khỏe”.

Giấy chứng nhận sức khỏe.

Giải thích ý nghĩa của GCNSK

GCNSK có nghĩa “Giấy chứng nhận sức khỏe” trong tiếng Việt.