GDGT là gì? Nghĩa của từ gdgt

GDGT là gì?

GDGT“Giáo dục giới tính” trong tiếng Việt.

GDGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GDGT“Giáo dục giới tính”.

Giáo dục giới tính.

Giải thích ý nghĩa của GDGT

GDGT có nghĩa “Giáo dục giới tính” trong tiếng Việt.