GĐT là gì? Nghĩa của từ gđt

GĐT là gì?

GĐT“Gạch Đồng Tâm” trong tiếng Việt.

GĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GĐT“Gạch Đồng Tâm”.

Gạch Đồng Tâm.

Giải thích ý nghĩa của GĐT

GĐT có nghĩa “Gạch Đồng Tâm” trong tiếng Việt.