GFS là gì? Nghĩa của từ gfs

GFS là gì?

GFS“Global File System” trong tiếng Anh.

GFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GFS“Global File System”.

Global File System: Hệ thống tệp toàn cầu.

Một số kiểu GFS viết tắt khác:

Global Forecast System: Hệ thống Dự báo Toàn cầu.

Gordon Food Service: Dịch vụ ăn uống Gordon.

Government Flying Service: Dịch vụ bay của chính phủ.

Grounds For Sculpture: Cơ sở cho nghệ thuật điêu khắc.

Ghetto Film School: Trường điện ảnh Ghetto.

Google For Startups: Google dành cho người khởi nghiệp.

Germantown Friends School: Trường bạn bè Germantown.

Girls' Friendly Society: Hiệp hội thân thiện với trẻ em gái.

Global Financial System: Hệ thống tài chính toàn cầu.

Greenstone Financial Services: Dịch vụ tài chính Greenstone.

Gun Fire-control System: Hệ thống kiểm soát hỏa lực của súng.

Grandfather-Father-Son: Ông-Cha-Con.

Gunfire support: Hỗ trợ súng.

General Fleet Support: Hỗ trợ chung của Hạm đội.

Guggenheim Fund Solutions: Giải pháp quỹ Guggenheim.

Griffith Film School: Trường điện ảnh Griffith.

Ghana Football Society: Hiệp hội bóng đá Ghana.

Growth Factors: Yếu tố tăng trưởng.
GFs.

Government Finance Statistics: Thống kê Tài chính Chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của GFS

GFS có nghĩa “Global File System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tệp toàn cầu”.