GKQT là gì? Nghĩa của từ gkqt

GKQT là gì?

GKQT“Giấy chứng nhận kết quả thi” trong tiếng Việt.

GKQT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GKQT“Giấy chứng nhận kết quả thi”.

Giấy chứng nhận kết quả thi.

Giải thích ý nghĩa của GKQT

GKQT có nghĩa “Giấy chứng nhận kết quả thi” trong tiếng Việt.