GMAIL là gì? Nghĩa của từ gmail

GMAIL là gì?

GMAIL“Google Mail” trong tiếng Anh.

GMAIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GMAIL“Google Mail”.

Google Mail: Thư Google.

Giải thích ý nghĩa của GMAIL

GMAIL có nghĩa “Google Mail”, dịch sang tiếng Việt là “Thư Google”.