GMDH là gì? Nghĩa của từ gmdh

GMDH là gì?

GMDH“Group Method of Data Handling” trong tiếng Anh.

GMDH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GMDH“Group Method of Data Handling”.

Group Method of Data Handling: Nhóm phương pháp xử lý dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của GMDH

GMDH có nghĩa “Group Method of Data Handling”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm phương pháp xử lý dữ liệu”.