GOAL là gì? Nghĩa của từ goal

GOAL là gì?

GOAL“Game Oriented Assembly Lisp” trong tiếng Anh.

GOAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GOAL“Game Oriented Assembly Lisp”.

Game Oriented Assembly Lisp: Danh sách lắp ráp định hướng trò chơi.

Giải thích ý nghĩa của GOAL

GOAL có nghĩa “Game Oriented Assembly Lisp”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách lắp ráp định hướng trò chơi”.