GOWI là gì? Nghĩa của từ gowi

GOWI là gì?

GOWI“Get On With It” trong tiếng Anh.

GOWI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GOWI“Get On With It”.

Get On With It: Bắt đầu với nó.

Giải thích ý nghĩa của GOWI

GOWI có nghĩa “Get On With It”, dịch sang tiếng Việt là “Bắt đầu với nó”.