GOYADIN là gì? Nghĩa của từ goyadin

GOYADIN là gì?

GOYADIN“Get Off Your Arse, Do It Now” trong tiếng Anh.

GOYADIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GOYADIN“Get Off Your Arse, Do It Now”.

Get Off Your Arse, Do It Now: Ra khỏi mông của bạn, làm ngay bây giờ.

Giải thích ý nghĩa của GOYADIN

GOYADIN có nghĩa “Get Off Your Arse, Do It Now”, dịch sang tiếng Việt là “Ra khỏi mông của bạn, làm ngay bây giờ”.