GP là gì? Nghĩa của từ gp

GP là gì?

GP“Giấy phép” trong tiếng Việt, “General Practitioner” trong tiếng Anh.

GP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GP“Giấy phép”, “General Practitioner”.

Giấy phép.

General Practitioner: Chuyên môn về nội khoa.

Một số kiểu GP viết tắt khác:

General Purpose: Mục đích chung.

Grand Prix: Khai trương.

Giải thích ý nghĩa của GP

VIỆT NGỮ.

GP có nghĩa “Giấy phép” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

GP có nghĩa “General Practitioner”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyên môn về nội khoa”.