GPLHĐB là gì? Nghĩa của từ gplhđb

GPLHĐB là gì?

GPLHĐB“Giấy phép lưu hành đặc biệt” trong tiếng Việt.

GPLHĐB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPLHĐB“Giấy phép lưu hành đặc biệt”.

Giấy phép lưu hành đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của GPLHĐB

GPLHĐB có nghĩa “Giấy phép lưu hành đặc biệt” trong tiếng Việt.