GPNK là gì? Nghĩa của từ gpnk

GPNK là gì?

GPNK“Giấy phép nhập khẩu” trong tiếng Việt.

GPNK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPNK“Giấy phép nhập khẩu”.

Giấy phép nhập khẩu.

Giải thích ý nghĩa của GPNK

GPNK có nghĩa “Giấy phép nhập khẩu” trong tiếng Việt.