GPR là gì? Nghĩa của từ gpr

GPR là gì?

GPR“Ground-Penetrating Radar” trong tiếng Anh.

GPR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPR“Ground-Penetrating Radar”.

Ground-Penetrating Radar: Ra đa xâm nhập mặt đất.

Giải thích ý nghĩa của GPR

GPR có nghĩa “Ground-Penetrating Radar”, dịch sang tiếng Việt là “Ra đa xâm nhập mặt đất”.