GPS là gì? Nghĩa của từ gps

GPS là gì?

GPS“Global Positioning System” trong tiếng Anh.

GPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPS“Global Positioning System”.

Global Positioning System: Hệ thống định vị toàn cầu.

Một số kiểu GPS viết tắt khác:

General Problem Solver: Người giải quyết vấn đề chung.

Giải thích ý nghĩa của GPS

GPS có nghĩa “Global Positioning System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống định vị toàn cầu”.