GPXD là gì? Nghĩa của từ gpxd

GPXD là gì?

GPXD“Giấy phép xây dựng” trong tiếng Việt.

GPXD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPXD“Giấy phép xây dựng”.

Giấy phép xây dựng.

Giải thích ý nghĩa của GPXD

GPXD có nghĩa “Giấy phép xây dựng” trong tiếng Việt.