GRA là gì? Nghĩa của từ gra

GRA là gì?

GRA“Glucocorticoid Remediable Aldosteronism” trong tiếng Anh.

GRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRA“Glucocorticoid Remediable Aldosteronism”.

Glucocorticoid Remediable Aldosteronism: Tăng aldosteronism có thể khắc phục được glucocorticoid.
Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực y khoa (trong xét nghiệm máu).

Giải thích ý nghĩa của GRA

GRA có nghĩa “Glucocorticoid Remediable Aldosteronism”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng aldosteronism có thể khắc phục được glucocorticoid”.