GRAS là gì? Nghĩa của từ gras

GRAS là gì?

GRAS“Generally recognized as safe” trong tiếng Anh.

GRAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRAS“Generally recognized as safe”.

Generally recognized as safe: Nói chung được công nhận là an toàn.
danh sách FDA.

Giải thích ý nghĩa của GRAS

GRAS có nghĩa “Generally recognized as safe”, dịch sang tiếng Việt là “Nói chung được công nhận là an toàn”.