GREP là gì? Nghĩa của từ grep

GREP là gì?

GREP“Globally search for a Regular Expression and Print matching lines” trong tiếng Anh.

GREP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GREP“Globally search for a Regular Expression and Print matching lines”.

Globally search for a Regular Expression and Print matching lines: Tìm kiếm trên toàn cầu cho một Cụm từ Thông dụng và In các dòng đối sánh.

Giải thích ý nghĩa của GREP

GREP có nghĩa “Globally search for a Regular Expression and Print matching lines”, dịch sang tiếng Việt là “Tìm kiếm trên toàn cầu cho một Cụm từ Thông dụng và In các dòng đối sánh”.