GRID là gì? Nghĩa của từ grid

GRID là gì?

GRID“Gay-Related Immune Deficiency” trong tiếng Anh.

GRID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRID“Gay-Related Immune Deficiency”.

Gay-Related Immune Deficiency: Suy giảm miễn dịch liên quan đến đồng tính nam.
tên ban đầu của bệnh AIDS.

Một số kiểu GRID viết tắt khác:

Global Release Identifier: Mã định danh phát hành toàn cầu.
GRid.

Giải thích ý nghĩa của GRID

GRID có nghĩa “Gay-Related Immune Deficiency”, dịch sang tiếng Việt là “Suy giảm miễn dịch liên quan đến đồng tính nam”.