GRO là gì? Nghĩa của từ gro

GRO là gì?

GRO“Government Representative Office” trong tiếng Anh.

GRO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRO“Government Representative Office”.

Government Representative Office: Văn phòng đại diện chính phủ.

Một số kiểu GRO viết tắt khác:

General Register Office: Văn phòng Đăng ký Tổng hợp.

Gamma Ray Observatory: Đài quan sát tia gamma.

Goldsmiths Research Online: Nghiên cứu thợ kim hoàn trực tuyến.

General Registry Office: Văn phòng đăng ký chung.

Guest Relations Officer: Cán bộ quan hệ khách hàng.

Greenhouse Roof Operation: Hoạt động trên mái nhà kính.

Generic Receive Offload: Giảm tải nhận chung.

Genomically Recoded Organism: Sinh vật được giải mã bộ gen.

Groote.

Greater Rockwell Organization: Tổ chức Greater Rockwell.

Government Relations Office: Văn phòng Quan hệ Chính phủ.

General Returning Officer: Tổng trở lại nhân viên.

Growth-Regulated Oncogene: Gen sinh ung thư được điều chỉnh tăng trưởng.

Grandparents Rights Organization: Tổ chức Quyền của Ông bà.

General Records Office: Văn phòng Hồ sơ chung.

Giải thích ý nghĩa của GRO

GRO có nghĩa “Government Representative Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng đại diện chính phủ”.