GROK là gì? Nghĩa của từ grok

GROK là gì?

GROK“To know intimately” trong tiếng Anh.

GROK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GROK“To know intimately”.

To know intimately: Biết một cách thân mật.
Một từ do nhà văn khoa học viễn tưởng Robert Heinlein đặt ra.

Giải thích ý nghĩa của GROK

GROK có nghĩa “To know intimately”, dịch sang tiếng Việt là “Biết một cách thân mật”.