GS-R là gì? Nghĩa của từ gs-r

GS-R là gì?

GS-R“General Support-Reinforcing” trong tiếng Anh.

GS-R là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GS-R“General Support-Reinforcing”.

General Support-Reinforcing: Hỗ trợ-Tăng cường chung.

Giải thích ý nghĩa của GS-R

GS-R có nghĩa “General Support-Reinforcing”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗ trợ-Tăng cường chung”.