GSG là gì? Nghĩa của từ gsg

GSG là gì?

GSG“German Sport Guns” trong tiếng Anh.

GSG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSG“German Sport Guns”.

German Sport Guns: Súng thể thao Đức.

Một số kiểu GSG viết tắt khác:

Global Scenario Group: Global Scenario Group.
tổ chức nghiên cứu môi trường trước đây.

Giải thích ý nghĩa của GSG

GSG có nghĩa “German Sport Guns”, dịch sang tiếng Việt là “Súng thể thao Đức”.