GSN là gì? Nghĩa của từ gsn

GSN là gì?

GSN“Game Show Network” trong tiếng Anh.

GSN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSN“Game Show Network”.

Game Show Network: Mạng trò chơi.

Giải thích ý nghĩa của GSN

GSN có nghĩa “Game Show Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng trò chơi”.