GSP là gì? Nghĩa của từ gsp

GSP là gì?

GSP“Generalized System of Preferences” trong tiếng Anh.

GSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSP“Generalized System of Preferences”.

Generalized System of Preferences: Hệ thống ưu đãi tổng quát.
hệ thống ưu đãi thuế quan.

Giải thích ý nghĩa của GSP

GSP có nghĩa “Generalized System of Preferences”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống ưu đãi tổng quát”.