GSQ là gì? Nghĩa của từ gsq

GSQ là gì?

GSQ“Geological Survey of Queensland” trong tiếng Anh.

GSQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSQ“Geological Survey of Queensland”.

Geological Survey of Queensland: Khảo sát địa chất Queensland.

Một số kiểu GSQ viết tắt khác:

Guir Saranga Railway Station: Ga xe lửa Guir Saranga.

Giải thích ý nghĩa của GSQ

GSQ có nghĩa “Geological Survey of Queensland”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát địa chất Queensland”.