GSR là gì? Nghĩa của từ gsr

GSR là gì?

GSR“Gun Shot Residue” trong tiếng Anh.

GSR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSR“Gun Shot Residue”.

Gun Shot Residue: Dư lượng súng bắn.

Giải thích ý nghĩa của GSR

GSR có nghĩa “Gun Shot Residue”, dịch sang tiếng Việt là “Dư lượng súng bắn”.