GST là gì? Nghĩa của từ gst

GST là gì?

GST“Goods and Services Tax” trong tiếng Anh.

GST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GST“Goods and Services Tax”.

Goods and Services Tax: Thuế hàng hóa và dịch vụ.
Úc, Canada và các quốc gia khác.

Giải thích ý nghĩa của GST

GST có nghĩa “Goods and Services Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế hàng hóa và dịch vụ”.