GSTS là gì? Nghĩa của từ gsts

GSTS là gì?

GSTS“Giáo sư Tiến sỹ” trong tiếng Việt.

GSTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSTS“Giáo sư Tiến sỹ”.

Giáo sư Tiến sỹ.

Giải thích ý nghĩa của GSTS

GSTS có nghĩa “Giáo sư Tiến sỹ” trong tiếng Việt.