GSTSKH là gì? Nghĩa của từ gstskh

GSTSKH là gì?

GSTSKH“Giáo sư Tiến sỹ Khoa học” trong tiếng Việt.

GSTSKH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSTSKH“Giáo sư Tiến sỹ Khoa học”.

Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.

Giải thích ý nghĩa của GSTSKH

GSTSKH có nghĩa “Giáo sư Tiến sỹ Khoa học” trong tiếng Việt.