GSTT là gì? Nghĩa của từ gstt

GSTT là gì?

GSTT“Giám sát trọng tài” trong tiếng Việt.

GSTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSTT“Giám sát trọng tài”.

Giám sát trọng tài.

Giải thích ý nghĩa của GSTT

GSTT có nghĩa “Giám sát trọng tài” trong tiếng Việt.