GSW là gì? Nghĩa của từ gsw

GSW là gì?

GSW“Gunshot wound” trong tiếng Anh.

GSW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSW“Gunshot wound”.

Gunshot wound: Vết thương đạn bắn.

Giải thích ý nghĩa của GSW

GSW có nghĩa “Gunshot wound”, dịch sang tiếng Việt là “Vết thương đạn bắn”.