GTCC là gì? Nghĩa của từ gtcc

GTCC là gì?

GTCC“Giao thông công chánh” trong tiếng Việt.

GTCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTCC“Giao thông công chánh”.

Giao thông công chánh.

Giải thích ý nghĩa của GTCC

GTCC có nghĩa “Giao thông công chánh” trong tiếng Việt.