GTK là gì? Nghĩa của từ gtk

GTK là gì?

GTK“Good To Know” trong tiếng Anh.

GTK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTK“Good To Know”.

Good To Know: Điều cần biết.
trò chuyện trên Internet.

Giải thích ý nghĩa của GTK

GTK có nghĩa “Good To Know”, dịch sang tiếng Việt là “Điều cần biết”.