GTMT là gì? Nghĩa của từ gtmt

GTMT là gì?

GTMT“Giãn tĩnh mạch tinh” trong tiếng Việt.

GTMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTMT“Giãn tĩnh mạch tinh”.

Giãn tĩnh mạch tinh.

Giải thích ý nghĩa của GTMT

GTMT có nghĩa “Giãn tĩnh mạch tinh” trong tiếng Việt.