GTVT là gì? Nghĩa của từ gtvt

GTVT là gì?

GTVT“Giao thông vận tải” trong tiếng Việt.

GTVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTVT“Giao thông vận tải”.

Giao thông vận tải.

Giải thích ý nghĩa của GTVT

GTVT có nghĩa “Giao thông vận tải” trong tiếng Việt.