GV là gì? Nghĩa của từ gv

GV là gì?

GV“Giáo viên” trong tiếng Việt, “Gigavolt-Guinea” trong tiếng Anh.

GV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GV“Giáo viên”, “Gigavolt-Guinea”.

Giáo viên.

Gigavolt-Guinea: Gigavolt-Guinea.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu GV viết tắt khác:

Manx language: Ngôn ngữ Manx.
mã ISO 639-1: gv.

Giảng viên.

Giải thích ý nghĩa của GV

VIỆT NGỮ.

GV có nghĩa “Giáo viên” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

GV có nghĩa “Gigavolt-Guinea”, dịch sang tiếng Việt là “Gigavolt-Guinea”.