GVG là gì? Nghĩa của từ gvg

GVG là gì?

GVG“Giáo viên giỏi” trong tiếng Việt.

GVG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GVG“Giáo viên giỏi”.

Giáo viên giỏi.

Giải thích ý nghĩa của GVG

GVG có nghĩa “Giáo viên giỏi” trong tiếng Việt.