GVMN là gì? Nghĩa của từ gvmn

GVMN là gì?

GVMN“Giáo viên mầm non” trong tiếng Việt.

GVMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GVMN“Giáo viên mầm non”.

Giáo viên mầm non.

Một số kiểu GVMN viết tắt khác:

Giáo viên miền núi.

Giải thích ý nghĩa của GVMN

GVMN có nghĩa “Giáo viên mầm non” trong tiếng Việt.